Girişimcilik Yandal

1999 yılından beri Sabancı Üniversitesi'nde girişimcilik konulu çok sayıda ders veriliyor.

2013 yılında SÜ "GİRİŞİMCİLİK" yandal programı başlıyor.

YANDAL Ders Listesi
Zorunlu dersler:
MGMT 402* Girişimcilik
MGMT 412* Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik
MGMT 415* Girişimcilik ve Teknolojik Ticarileştirme
MGMT 495 Girişimci Becerileri Çalıştayları I
MGMT 496 Girişimci Becerileri Çalıştayları II
+
3 seçmeli ders (ikisi öğrencinin mevcut fakültesi dışındaki fakültelerden seçilecektir)
* KOSGEB onaylı derslerdir, dersi tamamlayanlar KOSGEB sertifikası alırlar.

Yandal yapan öğrencilerin seçim yapabilecekleri ders listeleri:

YBF dersleri

MGMT 413 Stratejik Inovasyon 3 Kredi

Bu dersin amacı öğrencilerin inovasyon dinamiklerini anlamasını sağlayacak birikimi oluşturmak ve inovasyonun zorluklarının başarıya yönetilmesini sağlayacak stratejileri aktarmaktır. Bu ders inovasyonun sıklıkla ortaya çıktığı sektörlerin ortak özelliklerini öğretir, bu sektörlerdeki stratejilerin diğer ortamlardan ne yönlerden farklı oldugunu araştırır, şirket içi ve dışında inovasyon yönetimi sürecini inceler. Bu ders ürün, hizmet veya teknolojide inovasyonun önemli olduğu durumlarla karşılasabilecek, girişimci, yönetici veya danışman olarak çalışmayı hedefleyen, ya da stratejik inovasyon konusunda temel bilgiler edinmek isteyen öğrenciler için uygundur.

MGMT 415 Girişimci Teknolojik Ticarileştirme 3 Kredi
Teknolojilerin ve yeni fikirlerin teknik özelliklerini anlamak kadar ticari potansiyeli görüp onu ölçebilmek gerekir. Bu dersin amacı çok farklı açılardan fikirlerin ve teknolojilerin ticarileştirilmesini kavramaya yarayacak bilgi ve yeteneklerin öğrencilere aktarılmasıdır. Ders sırasında oldukça başarılı olmuş Google ve Genentech gibi firmaların başarılarına yol açan sebepler incelenecektir. Ayrıca teknolojik ticarileştirme sürecinin ayrılmaz parçaları olan fikri mülkiyet, sermayesi, teknolojik girişimcilik ve teknoloji transferi gibi farklı konulara değinilecektir.

MGMT 402 Girişimcilik 3 Kredi
Bu dersin konusu bir şirket başlatmanın ve başarılı bir şekilde işletmenin koşullarını incelemektir. Dersin amaçları şunlardır: (1) Girişimciliğin farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak ve mevcut girişimcilik sorunlarını tartışmak, (2) Girişimciliğin oluşmasına ve gelişmesine yolaçan altyapı koşullarını incelemek, (3) Girişimcilerin bir iş fırsatınının oluşmasındaki rolünü anlamak, (4) Bir iş fikrinin başarılı bir iş fırsatına dönüşmesi için gerekli işleri ve karar süreçlerini incelemek, (5) İş planlarının nasıl hazırlandığını öğrenmek, (6) Yeni veya mevcut firmalarda uygulamaya konan iş planlarında karşılaşılan problemleri tartışmak. Kısacası, bu ders disiplinlerarası bir perspektif ile girişimciliğe, yenilikçiliğe ve organizasyonel değişikliğe özgü olanakları, farklı perspektifleri ve problemleri inceleyecektir.

MGMT 401 Strateji 3 Kredi
Strateji Bu ders yönetim bilimleri lisans programının sonunda, program boyunca öğrenilen konuların bir firmanın stratejisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi çerçevesinde, bütünsel olarak ele alındığı bir ders olarak tasarlanmıştır. Rekabet stratejileri; stratejik bakış açısı ile sektörlerin, rakiplerin ve firmaların analiz teknikleri; strateji oluşturma ve uygulama; ve yeni iş geliştirmede strateji konulari işlenecektir.

MGMT 403 Uluslarası İşletme Yönetimi 3 Kredi
Uluslararası işletme bugün dünyadaki en heyecan verici olgulardan biridir. Uluslararası işletme alanı kültür, politika, ekonomi, finans, teknoloji; aslinda değişik ülkelerden olan firmalar arasındaki işleri etkileyen tüm aktiviteleri kapsar. Bu faktörler, gittikçe, lokal işletmeleri de etkilemektedir. Bu ders geniş bir alan olan uluslararası işletmenin entegre bir açıklamasını vermektedir. İlk olarak global ortam incelenecektir, sonra bu faktörlerin yöneticiler, küçük ve büyük işletmeler ve tüketicilerle olan etkileşimi gözden geçirilecektir. Bu dersin odağı uluslararası işletme olmakla birlikte, birçok konu lokal firmalarla da ilintilidir.

MGMT 404 Teknoloji Yönetimi 3 Kredi
Dersin amacı teknoloji geliştirme ve kullanımı ile ilgili ana kavramların, modellerin ve metotların tanıtılmasıdır. Teknoloji yönetimi ve teknolojik yenilikler ile ilgili konuların çok yönlülüğü, kompleksliği ve zorluğu detaylı olarak tartışılacaktır. Ders bir işletmede veya organizasyonda mevcut olan teknolojiler, operasyonlar ve stratejiler arasındaki entegrasyonunun önemini vurgulayacak ve bunun nasıl yapılacağını anlatacaktır. Kısacası, bu ders ile teknoloji ile ilgili bir yöneticinin karşılaşabileceği her tür yönetim konularının daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

MGMT 412 Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 3 Kredi
Sosyal girişimcilik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası sosyal değer yaratılması ve geniş kitlelere ulaştırılması konusunda yenilikçi yaklaşımı ifade eder. Sosyal girişimciler girişimciliği kullanarak kritik sosyal ihtiyaçların (örneğin açlık, fakirlik, küresel ısınma) inovatif yollarla çözerek çevresindeki insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışır: onlar değişimin ajanlarıdır. Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal girişimciliği, fırsatları ve zorluklarını anlayacak bilgi birikimi sağlamaktır. Sosyal yenlikler dersin temelini oluşturmaktadır. Bu dersin hedef kitlesi uzun dönemde kişisel ekonomik kazancın ötesinde toplumdaki çok sayıda paydaşa yönelik sosyal değerler yaratmak isteyen değişim öncüleridir.

ORG 401 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 Kredi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bu ders kapsamında örgütlerde insan kaynakları fonksiyonunun rolü tartışılacaktır. Üstünde durulacak konular arasında, iş analizi yöntemleri ve kullanımları, eleman cezbetme ve seçme, çalışanların eğitim ve gelişimi, çalışanların iş performanslarının değerlendirilmesi, ödül ve yan hakların yönetimi, Türkiye'de ve dünyada endüstriyel ve iş ilişkileri.

MKTG 301 Pazarlamaya Giriş 3 Kredi
Pazarlamanın hedef pazarlar, çevresel faktörler ve yönetimsel yansımaları çerçevesinde firma, ekonomi ve toplum ile olan ilişkisi; pazarlamanın rolü, tüketici satın alma davranışı, kurumsal pazarlar; pazarlama araştırması, bölümleme ve hedefleme, hizmetler; pazarlama unsurlarına kısa bir bakış; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve iletişim.

ACC201 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3 Kredi
Muhasebe, kurumların ekonomik olayları belirlediği, kayıt ettiği ve iletmede kullandığı bir bilgi sistemidir. Dolayısıyla, tüm yönetim bilimleri öğrencilerinin kuvvetli bir muhasebe temeli olması gerekir. Dersin amacı öğrencilere temel muhasebe kavram, prensip, ve metodlarını tanıtmak, ve diğer yönetim bilimleri derslerinde ve iş hayatında karşılaşacakları temel işletme terminolojisini öğretmektir. Bu ders öğrencilerin muhasebe bilgilerinin finansal kararlardaki rolünü anlamalarında yardımcı olup sonraki muhasebe ve finans derslerine temel oluşturur. İşlenecek konular muhasebe bilgilerinin yatırım ve kredi kararlarında kullanılması, şirket içinde muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarının kurumsal zemini, dört temel finansal tablonun yapı ve içeriği, işletme faliyetlerinin analizi ve kayıt döngüsü çerçevesinde kaydedilmesi, cari varlıkların (örneğin ticari alacaklar ve envanterler) muhasebeleştirilmesi, sabit varlıklar ve amortisman, kısa ve uzun vadeli borçlanma ile özsermaye finansmanının kıyaslanması, ve temel finansal oran analizi.

MDBF Seçmeli Dersleri

ENS 205 - Malzeme Bilimine Giriş I 3 Kredi
Malzemelerin sınıflandırılması; atomik yapı ve atomlar arası bağlar; kristallerin yapısı; katılarda kusurlar; difüzyon; metallerin mekanik özellikleri; dislokasyonlar; mukavemet; faz diyagramları; faz dönüşümleri ve mekanik özelliklerin değişmesi; alaşımlar; seramiklerin yapı ve özellikleri; polimer yapılar, uygulamaları ve işlenmesi; kompozitler; korozyon; elektriksel, ısıl, manyetik ve optik özellikler; malzeme seçimi için örnek uygulamalar. Bu ders aynı zamanda BIO, MAT, ME, MS lisans programlarının "çekirdek ders" havuzlarına dahildir.
Ön Koşullar:
NS 102 - Doğa ve Bilim II, En az D ve
MATH 101 - Diferansiyel ve İntegral Hesap I, En az D; veya MATH 102 - Diferansiyel ve İntegral Hesap II, En az D

ENS 207 Enerji Sistemlerine Giriş 3 Kredi
Özellikle son yıllarda bilimsel ve politik ilgi odağı haline gelen enerji sistem teknolojilerinin temel prensiplerinin analizi bu dersin konusudur. Dersin sonucunda öğrenciler enerji sistemlerinin analizi için gerekli temel bilgileri öğrenmiş olacaklardır. Özellikle termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin konusu olan bu temellerin tutarlı ve birleşik bir şekilde sunulması bu dersin kapsamını oluşturur. Kütle, momentum ve enerjinin korunumu, açık sistemlerin analizinde kontrol hacimlerinin kullanımı, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, ısı makinaları, kanallarda ve cisimlerin üzerinde akışlar, iletim yoluyla ısı, taşınım ve ışınım yoluyla ısı transferi gibi konular işlenecektir.

ENS 208 İmalat Sistemlerine Giriş 3 Kredi
İmalat sistemlerinin tasarım, analiz, işletim ve kontrolüne genel bakış; imalat sistemlerinin sistem analizi ve işletmedeki diğer sistemlerle etkileşimi; imalat sistemleri içindeki ve dışındaki varlıklar arasındaki karmaşık etkileşimlerin sistem dinamikleri analizi. Bu ders aynı zamanda MS lisans programının "çekirdek ders" havuzuna dahildir.

ENS 209 - Bilgisayar Destekli Tasarım ve Katı Modellemeye Giriş 3 Kredi
ENS 209 dersinin amacı öğrencilere bilgisayar destekli çizim, dizayn, ve üç-boyutlu katı modelleme esaslarını ve uygulamalarını anlatmaktır. Derste temel mühendislik çizim esaslarından, bilgisayar-destekli iki-boyutlu (2B) tasarım ve üç-boyutlu (3B) katı modelleme tekniklerine kadar temel konular anlatılacaktır. Ders kapsamında: mühendislik cizimleri, tolerans analizi, bilgisayar destekli-çizim ve dizayn, geometrik modelleme ve veri yapıları, 3B egri ve yüzeylerin modellenmesi, 3B katı modelleme ve montaj modelleme ve analizi yapılacaktır.

ENS 302 - Teknoloji ve Toplum 3 Kredi
Bu derste teknolojinin belkemiği olan otomasyon teknolojilerinin toplumsal etkileri incelenmektedir. Günümüze etken olan anlayışları kavrayabilmek için önce tarihsel bir bakış açısı sunulmakta ve bunun ardından yakın tarihimizde otomasyon kavramlarının geçirdiği evrimin özelliklerine yer verilmektedir. Daha sonra otomasyon teknolojilerinin ekonomik etkileri ve bu etkilerin oluşturacağı politik sorunlar ele alınmaktadır. Son olarak yeni adalet kuramlarının ışığında adaletli bir toplumun koşulları Fransız Devriminin özgürlük ve eşitlik kavramlarının yarattığı gerilim altında incelenecektir.

NS 210 Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitik I. 3 Kredi
Hidrolojik devre. Küresel okyanus yüzey ve derin su akıntıları. Volkanik ada yayları. Son buz çağı, buz tabakaları ve buzullar. Okyanustaki hücre-yaratık sergisi. II. Mars'taki nehirler ve kraterler. Jüpiter'in ayları Ganimed, Kalisto ve Europa'nın yüzeyleri. III. Suyun faz diyagramı. Su molekülü. Hidrojen bağı. Sıvı su ve buzun yapıları. Kar tanecikleri ve dandritler. Bilgisayar modelleri. Suyun olağandışı özellikleri. Suda belirgin yakını sıvı-sıvı kritik noktası. IV. Nanotüplerden akış. Biyolojik sistemlerde su. V. Tarih boyunca İstanbul?da kentsel su dağıtımı. Su jeopolitiği.

NS 208 - Genel Biyoteknoloji 3 Kredi
Biyoteknoloji tarihi, rekombinant DNA teknolojisinin genel prensipleri, geniş ölçekte mikroorganizmaların büyütülmesi ve mikroorganizmaların ticari kullanımı, biyo-arıtım, hayvan hücre kültürünün prensip ve uygulamaları; monoklonal antikorlar; transjenik hayvanlar; insan genomu projesi ve gen tedavisi; bitki hücresi ve doku kültürü prensipleri ve uygulamaları; bitki genetik mühendisliği ve tarımsal üretimdeki potansiyeli.

MS 407 - Yatırım Karar Verme 3 Kredi
Pazar araştırması ve tahmin; üretim kapasitesi seçimi; maliyet ve gelir tahmini; elektronik tablolar ile yapılabilirlik analizi; projelerin, start-up şirketlerin ve IPO-öncesi girişimlerin halka arz öncesi aşamasında finansman yöntem ve araçları; vaka analizleri.

FASS Seçmeli Dersleri

CULT 360 Tüketim Toplumu ve Kültürleri 3 Kredi
Bu dersin ana amacı, çağdaş tüketim toplumlarını anlamak, çelişkilerini tartışmak olacak. Tüketim pratiklerini, sembolik, sosyal ve siyasi açılardan ele alan antropoloji ve sosyoloji teorilerini göreceğiz. Günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşan tüketim ağları ve eşitsizlikler, ne zaman şekillenmeye başladı? Nasıl dönüşümler geçirdi? Bu sorulara cevap ararken, günlük yaşamda neyin, ne zaman, kim tarafından tüketildiği ile, iktidar, eşitsizlik, dışlama gibi makro-sosyal süreçler arasındaki bağlantılar üstünde duracağız. Bu amaçla, kumaş- giyim-moda konusundan, alışveriş-yaşam tarzı temsillerine kadar geniş bir yelpaze içinde yapılmış araştırmalardan yararlanacağız.

ECON 346 Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketleri 3 Kredi
Dersin amacı Çokuluslu Şirketlerin (ÇUŞ) evriminin kapsamlı bir tanımı, küresel dengesizlikler ve ülke derecelendirmeleri gibi güncel küresel finansal konuların analizi ve ÇUŞ'lerin küresel ekonomide oynadıkları kritik rolün analizinden oluşmaktadır. ÇUŞ faaliyetlerinin organizasyonu konusuna önem verilecek ve teşvik mekanizmaları analiz edilecektir. Ders teorik konuları öne çıkarırken aynı zamanda ampirik bulguları ve gerçek hayattan örnekleri de inceleyerek öğrenciyi uluslararası bir ortamda finansal karar alıcı pozisyonunda bir kariyere hazırlayacaktır.

ECON 347 Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri 3 Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere büyük ölçekli yatırım projelerini inceleme, fizibilitesi konusunda karar verme, projelerin fayda maliyet analizini yapma ve farklı finansman modellerini anlama beceri ve yöntemleri kazandırmaktır. Ders, finansman kaynakları, iş stratejisi, borçlanma kapasitesi, ortaklar problemi, politik riski bertaraf etmek, fayda maliyet analizinin kavramsal temelleri ve alternatifleri, belirsizlikle başa çıkma ve sosyal iskonto oranı gibi konuları kapsamaktadır. Kamu-Özel sektör işbirliklerine ilişkin tecrübelere ilişkin vaka incelemeleri de işlenmektedir.

ECON 412 Rekabet ve Düzenleme 3 Kredi
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde rekabet hukuku ve politikaları; anlaşmalar ve uyumlu eylem; dikey sınırlamalar; hakim durumun kötüye kullanılması; enerji ve telekomünikasyon sanayilerinde rekabet ve düzenlemeler; özelleştirme ve serbestleştirme; evrensel hizmetler; yatırımlarda kamu-özel işbirliğini özendiren modeller ve sözleşme türleri.

LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 3 Kredi
Bu ders günümüzde uluslararası ve uluslar üstü düzeyde faaliyet gösteren bireylerin ve kuruluşların karşı karşıya oldukları yasal mevzuları ve temel kurumları tanıtmaya yöneliktir. Medeni hukuk, örf ve adet hukuku ile uluslar üstü ve uluslararası hukuk rejimlerine kısaca bakıldıktan sonra yabancı yatırımlar, emek ve istihdam, fikir hakları, kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre sorunları gibi küreselleşmeyle birlikte daha ciddi hale gelen bazı meseleler üzerinde durulacaktır. Derste bir yandan ''gerçek dünya''dan vakalar ve örnekler ele alınırken, söz konusu kurumların ve kuralların altında yatan varsayımların ve politikaların göz önüne serilmesi hedeflenmektedir

VIS 308 Sanat ve Yönetimi 3 Kredi
Bu ders, beşeri ve sosyal bilimlerden çeşitli okumaları, sanat dünyasının iç işleyişini incelemek üzere bir araya getirmektedir. Modern sanat ve sanatçı kavramı ile yola çıkarak, eleştirel bir biçimde sanat yapıtı ve artefakt, yaratıcılık ve emek, çağdaş ve 'etnik' sanat ayrımları ele alınmaktadır. Etnografik örneklere dayanarak, eleştirmenler, küratörler, kolleksiyonerler, mesenler ve sponsorların, kendi alanlarini nasıl tanımladıkları ve sanat izleyicisine nasıl yaklaştıkları sorgulanmakta, sanata felsefi olarak atfedilen medenileştirme fikrinin sanat dünyasının güncel işleyişinde nasıl yansıdığı irdelenmektedir. Bu yöntemle, sanat üretiminin, küratörlüğün ve sergilemenin, sanat alışverişi ve koleksiyonların oluşmasına, sanatın eleştirilmesine ve değerlendirilmesine, sigortalanmasına ve tazminine (geri iadesine) ilişkin pratiklere ve söylemlere bakılmakta, aynı zamanda sanat sektörünü oluşturan kişisel ve kurumsal ilişkiler incelenmektedir.

VA 490 Tasarımcı olarak Meslek Pratiği
''Tasarımcı olarak Meslek Pratiği'' dersinin amacı öğrencileri iş hayatına hazırlayabilmektir. Tasarımın şirket başarısı üzerindeki etkilerini göstermenin yanı sıra tasarımcının sahip olması gereken özgüven, farklı çalışma ortamlarına uyum sağlama, kendini doğru tanıtabilme gibi özellikler de geliştirilmektedir. Bunun yanında, kişisel tanıtımın bir parçası olarak portfolyo hazırlama, yaratıcı fikir bulma ve sunma, temel pazarlama tekniklere odaklanılmakta, öğrencilerin brief hazırlamanın önem ve yöntemini kendi projeleri üzerinden kavramaları sağlanmaktadır. Pratiğe yönelik bir yapı ile derste öğrencilerin uygulama ve sunum yapmaları teşvik edilirken, misafir katılımcılar ve geziler aracılığı ile tasarım sektörüne dair ilk elden bilgi almaları hedeflenmektedir.

ECON 201 - Oyunlar ve Stratejiler 3 Kredi
Oyunların formülasyonu, örnek oyunlar, çözüm kavramları: sırayla hareket edilen oyunlar, tersten tümevarım, eşzamanlı hareket edilen oyunlar ve "normal form" da gösterimleri, Nash dengesi, karma stratejiler, alt- oyun-yetkin denge; "tutuklu açmazı" oyunları, stratejik hareket içeren oyunlar, asimetrik bilgi içeren oyunlar, kollektif hareket içeren oyunlar, evrimsel oyunlar, oy verme, pazarlık, ihale oyunları.

LAW 401 - Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3 Kredi
Bu ders hukuki, toplumsal ve iş idaresi dinamikleri arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemektedir. Çok uluslu şirketlerin hükümetler ve çevre üzerine etkilerini, emek-sermaye ilişkisini ve sosyal adalet konularını işlemektedir. Ders içeriği, hukuk kurallarının toplum üzerinde etkisini ve iş kontratlarının yeni hukuk düzenlemelerine yol açıp açmadığı gibi konuları kapsamaktadır. Özellikle, hukuki, toplumsal ve iş dünyasındaki düzenlemelerin beklenmeyen sonuçları daha önemli olmaktadır. Büyük şirketler, modern bankacılık sektörü, devlet-iş dünyası ilişkileri ve bilgi toplumu gelişmeleri dersin kapsamındadır.

ECON 350 - Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 Kredi
Para ve faiz oranları; portföy seçimi, faiz oranlarının davranışları ve risk; döviz kuru piyasası; finansal kurumlar, bankacılık endüstrisi; merkez bankası ve para politikası; para arzı işlemi; para arzını belirleyen faktörler ve para politikası araçları; uluslararası finansal sistem; açık ekonomilerde para politikaları; para talebi; para ve enflasyon.

ECON 492 - Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler 3 Kredi
İthal ikamesi ve ihracaata yönelik değişik kalkınma stratejileri; Türkiye ekonomisinin değişik ve güncel sorunları (1923 den günümüze).